اظهارات سخنگوی دولت در مورد بحث مبارزه با فساد در ورزش

اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت درخصوص بحث مبارزه با فساد در ورزش و فوتبال