از محمد بنا خواهش می‎کنم به خاطر مردم قهر را کنار بگذارد

طالقانی: تا المپیک قهر ممنوع است. از محمد بنا خواهش می‎کنم به خاطر مردم قهر را کنار بگذارد