محمد نورزهی آهنگ درد من

دانلود آهنگ زیبای درد من از محمد نورزهی

دانلود آهنگ درد من از محمد نورزهی با کیفیت 128

دانلود آهنگ درد من از محمد نورزهی با کیفیت 320

مدت زمان : 5:52

متن آهنگ محمد نورزهی درد من :

هچکه شه نی دردا خبر نداری
هچکه نذان دلی تها غم دارین
شه یه دنیا و مردمانی بیزارن
یه روچان من حال خوشی ندارین

زماسترگی یوازی ستا پسیدی
ستا سترگی ده بل چاه پسیدی
زه خپل زره ستا وپ شوته یژدم
زما زره ستا دی زه کار نه پلرم

زاره جن به نی حالا الله گو آسمانی
من هچکسه ندارین بی تا من هچکسه ندارین
لیلای من کجاوه چو مجنونا حیرانین
من هچکسه ندارین بی تا من هچکسه ندارین

بی تا نلوٹین یه دنیاوا یک لحظا
بی تا نغوارم دا دنیا یوا لحظا
بی تا نلوٹین یه دنیاوا یک لحظا
بی تا نغوارم دا دنیا یوا شیبا یوا لحظا

یی سوک زما ده درده خبر نلری
یی سوک نپوئیژی چی زه غم لرم
هر سه که پشون دانو زه خاندم
ولی ستاسترگو زه لیوه نی کرم

مودانن اسپیت بو نی دیم تهارن
هچی نمنته شه نی جوانی
دلون پروشته زندگی تباهن
ته که شوته من همدمی ندارین

زه بی تا مریاما بی تا مرکی ژه ما
بی تا زه مریاما وکی بی تا زه مریاما
بی تا ژوندون سخت دی بی تا نغوارم دنیا
بی تا نغوارم دنیا وکی بی تا ز خویم تباه

بی تا نغوارم دا دنیا یوا شیبا
بی تا نلوٹین یه دنیاوا یک لحظا
بی تا نغوارم دا دنیا یوا لحظا
بی تا نلوٹین یه دنیاوا یک لحظا یوا شیبا

,دردمن,درده من