حرکت لت سیمکش دست باز

عضلات هدف :
زیر بغل

نام انگلیسی حرکت :
wide grip lat pulldown

نحوه انجام حرکت لت سیمکش دست باز

1. با حفظ راستای طبیعی کمر و پشت، رو به دستگاه بشینید.
2. میله را با دست های باز بگیرید و تا سینه پایین بکشید و مجدد به حالت اول برگردید.
3. در هنگام پایین آوردن میله نفس را خارج کنید و هنگام بالا بردن نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/wide-grip-lat-pulldown

تنظیم برنامه‌ها بصورت حضوری و غیرحضوری ; اگه حوصله ترافیک و دردسرهای مراجعه حضوری رو نداری، فقط با چند کلیک بصورت آنلاین ما کنارت هستیم.
https://fityar.org/