.سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک - سپتیک تانک پلی اتیلن - سپتیک تانک فاضلاب - قیمت سپتیک تانک - تولیدسپتیک تانک
حداکثر خاکی که روی سپتیک تانک پلی اتیلن می توان ریخت 13 متر از تاج مخزن می باشد. قیمت سپتیک تانک بر این اساس می تواند تغییر کند.

ولی در محاسبات مشاورین و مهندسین عموما نیم متر خاک از تاج مخزن بدون سازه نگهبان جهت روی سپتیک تانک پلی اتیلن مد نظر قرار میگیرد.