سپتیک تانک هلدینگ صنایع برتر
سپتیک تانک هلدینگ صنایع برتر
سپتیک تانک پلی اتیلن افقی:
این نوع سپتیک تانک پلی اتیلن ها به دو صورت دفنی و غیر دفنی ارایه می شوند. سپتیک تانک پلی اتیلن های افقی دفنی در شرایط مختلف دفنی اعم از عمق دفن های متفاوت با مقادیر مختلف بار ترافیکی و آب زیر زمینی طراحی شده و در این نوع سپتیک تانک پلی اتیلن، با محاسبات صورت گرفته می توان با تغییر پروفیل بدنه سپتیک تانک استحکام آن را متناسب با محل پروژه تنظیم کرد. برای سپتیک تانک پلی اتیلن افقی غیر دفنی نیز بر اساس شرایط پروژه، پروفیل مناسب ارایه می‌گردد.
ادامه...

ویدئوهای کانال