+سپتیک تانک

لجنی که از طریق فاضلاب وارد سپتیک تانک می شود.قبل از ورود فاضلاب به مخزن اولیه باید پساب از آشغالگیرکه داخل مخزن قرار گرفته است , عبور کند.