سپتیک تانک .

هنگامی که فاضلاب دفع شده از خروجی لوله های سرویس های بهداشتی، وارد مخازن نگهداری فاضلاب سپتیک تانک می شوند، آب و مواد جامدتر همزمان با هم وارد می شوند که پس از پر شدن به دلیل کاهش سرعت حرکت فاضلاب، بخشی از مواد معلق و سنگین فاضلاب در مخزن ته نشین شده و آب خالص تری به قسمت دوم مخزن سپتیک تانک منتقل می شود.