سپتیک تانک.-

در مخزن سپتیک تانک تک محفظه ای از یک صافی استوانه ای که درون آشغالگیر قرار دارد استفاده می شود.این روش، روش موثر در ممانعت از تخلیه ی جامدات تصفیه نشده است.