سپتیک تانک - سپتیک تانک پلی اتیلن.-

-تخلیه و تمیز کردن سپتیک تانک را می توان بوسیله پمپ انجام داد. البته ممکن است فاضلاب سطحی و لجن موجود را با وسایل دستی و حتی زهکشی نیز از تانک خارج ساخت.