سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن

مخزن طوری طراحی می گردد که فاضلاب ورودی به آن بین یک تا سه روز باقی می ماند.در مدت مذکور مواد معلق سنگین فاضلاب به صورت لجن در کف مزن ته نشین شده و بیشتر مواد معلق سبک و از جمله روغن و چربی به تدریج به شکل کف غلیظی بر روی سطح مایع شناور می شود.