بسم رب النور نور کرب و بلا حاج محمود کریمی Mahmud Karimi SineZani besme Rabbe Nnur

بسم رب النور نور کرب و بلا حاج محمود کریمی
#SineZani #MahmudKarimi #SheijQomi