دستگاه بسته بندی سوهان

دستگاه بسته بندی سوهان ماشین سازی مسائلی 03135723006
دستگاه بسته بندی سوهان حافظه ای جهت ذخیره سازی کلیه پارامترهای چند محصول بسته بندی دارد و همچنین دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد این دستگاه جهت مصرف برق بهینه شده است.
وب سایت: www.masaelipack.com