دریبل بسیار زیبا عادل فردوسی ‌پور

عادل فردوسی پور،در بازی فوتسال به زیبایی توانست با دریبل پله حریف خود را جا بگذارد.