سپتیک تانک س

فاضلاب درون سپتیک تانک از چند لایه تشکیل می گردد . جامداتی که سبکتر از آب ( مانند روغن و چربی ها ) به سمت بالا و روی سطح شناور میشوند و یک لایه کف مانند روی سطح شکل میدهند . جامدات سنگین تر از آب در کف سپتیک تانک قرار میگیرند و یک لایه از لجن را در کف سپتیک تانک تشکیل میدهند که در این میان یک لایه میانی باقی می ماند که همان فاضلاب تصفیه شده میباشد