-..سپتیک تانک

سپتیک تانک در بهترین حالت توانایی دارد بارآلودگی را تا حد 63 درصد کاهش دهد ولی نکته مهم در سپتیک تانک این است که بار آلودگی میکروبی از یک سو وبوی تعفن حاصل از فعالیت باکتری های بی هوازی و واکنش های شیمیایی که موجب تولید گاز متان و دی اکسید سولفور می گردد