اعتراف اکبر عبدی؛ ۲۵ سال اعتیاد داشتم!

اکبر عبدی در برنامه «چهل تیکه» اعتراف غافلگیرکننده‌ای کرد: 25 سال به تریاک اعتیاد داشتم!