هنگامی که نیمار استعداد خود را به همه نشان داد

نیمار با مهارت ‌های دریبل ‌زنی تکنیکی، تمام کنندگی، جای‌گیری و توانایی استفاده از هردو پا در فوتبال به شهرت رسید.