صحبتهای احسان محمدی درباره قهرمانی‌ مهندسی شده

احسان محمدی: اگر مدیران و بزرگان یک تیم سند و مدرک دارند که از قبل قرار است یک تیم قهرمان شود پس چرا در این سیرک شرکت می‌کنند؟