مجری کده
مجری کده
مجری ذیصلاح |مهندس مجری ذیصلاح تهران و اراک مجموعه مجری کده مجموعه ارتباط بی واسطه مجریان, ناظران و طراحان با سازندگان آماده انجام کارهای ساختمانی شما است کافی است که در خواست خود به عنوان مجری, ناظر ,طراح و مالک ( کار فرما ) برای ما بفرستید .
ادامه...

ویدئوهای کانال