نحوه اعمال بار گسترده غیر یکنواخت بر موضوعات سطحی

نحوه اعمال بار گسترده غیر یکنواخت بر موضوعات سطحی در ETABS 2016