آموزشیی ETABS

آیا برای اعمال ضریب نامعینی در هر بار طراحی توسط ETABS باید ترکیب بارهای پیش فرض را از ابتدا ساخت؟