تجهیزات هوشمند سازی

«شھر ما خانه ما» این جمله در متن خود، توصیه و تاکید بر این دارد که نظافت کوچه و خیابان و بزرگراه و پارک و ... را مثل خانه مسکونی مان رعایت کنیم و وضعیت بھداشتی آن را در موقعیت سالم نگه داریم.