چرا به لبنان و یمن و (کشورهای مظلوم) کمک میکنیم؟

پاسخ دکتر حسن عباسی در مورد کمک ایران به کشورهای مظلوم از قبیل: لبنان، یمن، عراق، سوریه، غزه، فلسطین و ...