لزوم مدیریت خشم

- خشم ، یکی از الطاف الهی است که در وجود انسان قرار داده شده است ؛ و یک نوع احساسی است که باید در وجود انسان ها باشد ، اگر خشم نباشد خیلی از اتفاقات که بعدا به آن اشاره خواهد شد، رخ نخواهد داد ؛ ولی مهم این است که خشم ، مدیریت شود و به سمت پرخاشگری و بی ادبی و بی احترامی کشیده نشود ؛ اگر این خشم ، مدیریت شود ، خشم به هنجار است نه ناهنجار.