ضرورت یادگیری مدیریت ذهن

دو وضعیت نسبت به ذهن وجود دارد. بعضی در این مکان هستند ولی ذهنشان در جای دیگری است و در اختیار خودشان نیست. ذهن دیگری هست که هماهنگ با موقعیت با فرد حرکت می کند و هر زمان که بخواهد به اراده شخص تغییر می کند. عواملی که اجازه نمی دهد ذهن در اختیار ما باشد را شناسایی کرده و سپس ...