لوازم آرایشی مضر را بشناسید

یک گروه حمایت از مصرف کننده از مردم فرانسه خواسته است تا از مصرف ۱۸۵ محصول آرایشی - بهداشتی به دلیل محتویات سمی آنها پرهیز شود.