استان خوزستان شلیل

در حاشیه جاده شهرکرد به خوزستان منطقه ای به نام شلیل قراردارد .پوشش طبیعی و جنگلی منحصر به فرد این منطقه و وجود انبوه درختان چنار و بلوط و همچنین وجود دشت های سبز و رودخانه خروشانی که در این منطقه جاری ست جذابیت فراوانی به آن داده است که چشم هر بیننده ای را نوازش می دهد .