بررسی حاشیه های فوتبال جهان

تنش بین لوئیس سوارز و باشگاه بارسلونا در اوج خودش قراردارد و سوارز نمیخواهد بدون گرفتن باقی مانده قراردادش بارسلونا رو ترک کند