خاطرات یک تفنگدار آمریکایی از مواجهه با مسلمانان

یک تفنگدار آمریکایی خاطره زمانی را که قصد منفجر کردن یک مرکز اسلامی داشت، بیان کرده است.