بررسی مکانیزم سنسورهای بیل مکانیکی

در این ویدئو ضمن معرفی سنسورهای خاص، عملکرد و اهمیت آن ها مورد توجه قرار می گیرد و نقشی که در عملکرد بیل های مکانیکی ایفا می کنند، بررسی می شود.