اخبار سهمیه سوخت تاکسی ها

در صورت صحیح بودن اطلاعات افراد در اتحادیه تاکسیرانی، سهمیه سوخت به آن ها اختصاص می یابد