عاقبت عبور از خط قرمز پلیس

۱۵۴ نفر باند شرارت در اجرای طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی پایتخت دستگیر شدند.