روز جهانی عصای سفید؛ گفتگو با دو قهرمان نابینا

پانزدهم اکتبر یا ۲۳ مهر به عنوان روز جهانی نابینایان یا قانون عصای سفید نام گذاری شده است