حس شجاع خلیل‌ زاده درخصوص حس و حال جام گرفتن

شجاع خلیل‌ زاده بازیکن پرسپولیس از حس و حال جام گرفتن گفت.