تشخیص دردهای کاذب و واقعی زایمان

دردهای زایمان در ابتدا کاذب است که با گذشت هفته‌های بارداری و در زمان مشخصی تبدیل به دردهایی واقعی خواهد شد

در این ویدیو خانم ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران در مورد تفاوت دردهای کاذب زایمان با دردهای واقعی آن و چگونگی تشخیص آنها برای شما به طور کامل صحبت خواهد کرد.