آموزش حرکت ساق پا نشسته با دستگاه

با انجام حرکت ساق پا نشسته با دستگاه بشدت عضلات دوقلو و نعلی ساق پا درگیر می شود. در بدنسازی این حرکت برای تنظیم برنامه تمرینی اهمیت زیادی دارد. با تمرین های فیتیار عضلات خود را ورزیده کنید.
https://fityar.org/Post/Exercises/seated-calf-raises