مهمانی و مسافرت؛ متهمان ردیف اول اوج گیری کرونا

مهمانی و مسافرت به عنوان عوامل بسیار تاثیرگذار در اوج گیری مجدد ویروس کرونا در کشور شناخته می‌شود.