کنکورشیمی با استاد محصص: بررسی عدد اکسایشی «بخش اول»

توضیح: در این ویدئو در ابتدا به بررسی تعریف لفظ «عدد اکسایش» در شیمی پرداخته و تفاوت آن را با ظرفیت عناصر مشخص نموده و در ادامه ضمن آشنایی با قوانین اعداد اکسایشی تمامی موارد استثناء آن‌ها بررسی شده اند (البته لازم به ذکر است که در بخش دوم ادامه مبحث بالا با حل تستهای پر تکرار آن‌ها در کنکورهای سراسری آورده شده است.)