نقش تهویه هوا در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا

توضیحات دکتر میرسیدی درباره نقش تهویه هوا در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را ببینید.