مهدی خانی: امیدوارم جواب اعتماد باشگاه پرسپولیس را بدهم

اولین اظهارات مهدی خانی پس از پیوستن به پرسپولیس
مهدی خانی: امیدوارم جواب اعتماد باشگاه پرسپولیس را بدهم