کیفیت حلقه اصلی گمشده در فوتبال ایران

از خارجی های بی کیفیت بلای جان فوتبال ایران شده اند تا ورزشگاه و امکانات پایین آن ها ( به بهانه روز ملی کیفیت)