نوازی: می‌خواهیم نمایش خوبی مقابل استقلال داشته باشیم

می‌خواهیم نمایش خوبی مقابل استقلال داشته باشیم