برج خنک کننده

انرژی حرارتی دفع شده در برج خنک‌ کننده به محیط اطراف سبب سرد‌ شدن سیال خنک کاری می ‌شود و از این جهت برج‌ خنک ‌کن را نوعی سردکن صنعتی نیز قلمداد می ‌کنند. انتقال انرژی در برج خنک کننده از طریق گرمای نهان تبخیر سیال خنک کاری صورت می ‌پذیرد و از این رو درصد‌ کمی از حجم در گردش سیال تبخیر‌ شده وارد هوای محیط بیرون می ‌شود.