حل تمرین حرکت‌ شناسی (فیزیک دوازدهم) - بخش یازدهم - محمد پوررضا - همیار فیزیک

قسمت چهارم حل تمرین حرکت با شتاب ثابت از فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی:

در این بخش مسائل آخر فصل از سوال 3 تا 5 حل شده است.

مدرس: محمد پوررضا

در بخش سوم این فصل پرماجرا به قسمت حرکت با شتاب ثابت می‌رسیم. این قسمت دارای چند رابطه و چند مفهوم است که از مفاهیم و آن می‌توان به حرکت تندشونده و کندشونده، مساحت زیر نمودار سرعت – زمان و مساحت زیر نمودار شتاب – زمان اشاره کرد. برای رسیدن به تسلط در این بخش باید تعداد سوال بسیار زیادی حل کنید تا متوجه شوید از هر رابطه در چه جایی استفاده می‌شود. البته در بسته معلم خصوصی درس فیزیک به طور کاملاً واضح این مطلب آموزش داده شده حتی در حل بسیاری از تست‌های این فصل از فرمول‌های کتاب درسی استفاده نمی‌شود و به سراغ یک راه حل جایگزین و بسیار قدرتمند رفته‌ایم.