تولید کننده برج خنک کننده

فرآیند تبادل انرژی در قالب انواع برج خنک ‌کننده یک فرآیند ترکیبی از انتقال جرم و حرارت به صورت همزمان می ‌باشد. کولینگ‌ تاور با ایجاد یک سطح تبادل حرارت بسیار بزرگ سبب تبخیر درصدی از آب می ‌گردد. تبخیر صورت گرفته در برج خنک کننده خود مقدمه جذب گرمای موجود در جریان اصلی آب می‌ شود. گرمای لازم جهت بخار شدن آب و از هم گسسته شدن پیوند های ملکولی آب از مابقی جریان آب جذب می ‌شود. جریان اصلی سیال آب با از دست دادن گرما دچار کاهش دما شده و اصطلاحاً سرد خواهد شد.