مهارت های کولیبالی در سری آ

کالیدو کولیبالی به یکی از مدافعان برجسته در جهان تبدیل شده است. مدافع SSC ناپولی در سال 2014 از تیم بلژیکی KRC گنک وارد ورزشگاه سن پائولو شد