پشت این پنجره ها : شعر و خوانش صنم نافع

پشت این پنجره ها

خانه ای امن در اقلیم غزل خیزی نیست
در هوا رایحه ی وسوسه آمیزی نیست

جان خورشید ! مرا با همه بیدار نکن
پشت این پنجره ها صبح دل انگیزی نیست

سخت غمگینم و دلگیر ،برایم کاری
بهتر از پرسه زدن در شب پاییزی نیست

عمر،بی فلسفه ای می گذرد می دانم
آخر زندگی هیچ کسی چیزی نیست

درتنم منطق و احساس و عطش درگیرند
جنگ سرد است در آن وحشت و خونریزی نیست

وسط تلخ ترین فصل کتابم هستم
باز هم معتقدی روز غم انگیری نیست؟


صنم نافع