بحث فیروز کریمی و خداداد عزیزی بر روی خطای هند

بررسی جالب صحنه برخورد توپ به دست وحید امیری با سیروس دین محمدی، فیروز کریمی و خداداد عزیزی