چگونگی برگزاری مجمع فدراسیون از زبان محمدنبی

گفتگو با مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال درخصوص چگونگی برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و تصویب اساسنامه از طرف مجمع